Kindertherapie privacy overeenkomst

Het is in de eerste plaats belangrijk om op te merken dat uw persoonsgegevens en al datgene wat mij in de uitvoering van mijn werkzaamheden of het verlengde daarvan wordt verteld of op een andere wijze bekend gemaakt wordt, vertrouwelijk wordt behandeld. Aan derden, inclusief zorgverzekeraars en doorverwijzende instanties of het voorliggend veld zoals onderwijs wordt, behoudens een wettelijke verplichting, géén informatie verstrekt tenzij hierover vooraf expliciet met u is gecommuniceerd.

Verwerking persoonsgegevens
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden, indien van toepassing op uw situatie:

 • Voor- en achternaam van de ouder(s) en, of verzorger(s),
 • adresgegevens van de ouder(s) en, of verzorger(s),
 • telefoonnummer van de ouder(s) en, of verzorger(s),
 • e-mailadres van de ouder(s) en, of verzorger(s),
 • overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, inclusief berichten services zoals WhatsApp,
 • persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar en bijzondere en, of gevoelige informatie zoals hierna gespecificeerd;

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, van personen jonger dan 16 jaar die verwerkt kunnen worden, indien van toepassing op jullie situatie:

 • Voor- en achternaam van het kind,
 • geslacht van het kind,
 • geboortedatum van het kind,
 • geboorteplaats van het kind,

Hieronder vindt u een overzicht van de bijzondere en, of gevoelige persoonsgegevens, van personen jonger dan 16 jaar die verwerkt kunnen worden, indien van toepassing op jullie situatie:
Gegevens over de psychische, fysieke en sociale gezondheid van jouw kind.

Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden verwerkt ten behoeve van:

 • Het leggen en onderhouden van contact,
 • het opstellen en uitvoeren van de behandelovereenkomst,
 • het opstellen van facturen en declaraties.

De genoemde persoonsgegevens zullen worden bewaard tot maximaal één jaar na de beëindiging van de behandelovereenkomst en korter indien dat wettelijk verplicht is, of zo lang als wettelijk vereist wordt. Ik bewaar jullie gegevens en die van uw kind bij voorkeur niet langer dan strikt noodzakelijk is.

De volgende bewaartermijnen gelden op het moment van opstellen van deze privacyverklaring op basis van wettelijke voorschriften of goed hulpverlenerschap;

 • Persoonsgegevens t.b.v. facturering voor belastingen, tot 5 jaar na beëindiging van de behandelovereenkomst,
 • Persoonsgegevens i.c.m. gezondheidsgegevens tot 10 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van de jeugdige.

Ik neem de bescherming van jullie gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen worden in elk geval genomen;

 • De website is voorzien van TLS (voorheen SSL). Hierdoor worden gegevens met u als gebruiker van de website uitgewisseld via een beveiligde verbinding, welke u herkent aan het hangslotje in de adresbalk van je internetbrowser. Ook start het internetadres van Tuathi.nl met “https”.
 • De apparatuur waarop gegevens worden verwerkt zijn voorzien van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.
 • De internetverbinding waarvan de apparatuur waarop gegevens worden verwerkt gebruik maakt, is voorzien van extra beveiliging tegen inbraak en ander misbruik.

Persoonsgegevens die nodig zijn voor uw identificatie en die van uw kind worden gescheiden van de gezondheidsinformatie opgeslagen en bewaard. Als u de indruk heeft dat jullie gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch of via e-mail contact met mij op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens en die van uw kind in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jullie persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jullie beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jullie persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jullie persoonsgegevens sturen naar info@tuathi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om bij onregelmatigheden een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on

Cookies
De website Tuathi.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.