Kindertherapie behandelovereenkomst

De ouders van (naam kind) verklaren de zakelijke regels van praktijk Tuathi te kennen en na te volgen: 

 • Algemeen
  Een sessie duurt één uur.
  Een sessie of oudergesprek kost € 85,00 of wordt vergoed via de gemeente wanneer dit met ouders vooraf is afgesproken.
  Wanneer deze (deels)vergoed wordt door de zorgverzekering dienen ouders de sessie zelf te betalen en te declareren bij de zorgverzekering.
  Maandelijks wordt een factuur per mail gestuurd.
  Een sessie of oudergesprek dient minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd of verzet.
  Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht (afmelden via mail of whatsapp).
  In geval van echtscheiding van ouders zijn beide gezaghebbende ouders verplicht toestemming te geven tot begeleiding.
  Door het tekenen van de behandelovereenkomst door beide ouders geven zij beiden toestemming om hun kind te begeleiden bij praktijk Tuathi. 
  Praktijk Tuathi werkt volgens de privacywet AVG.
  De privacyverklaring van Praktijk Tuathi is op de website www.tuathi.nl terug te vinden.
  Bij het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders aan akkoord te gaan met de privacyverklaring.

 • Informatie sessies 
  Na iedere 5e sessie met het kind volgt een (tussen)evaluatiegesprek met ouders.
  Hiervan kan in overleg worden afgeweken in het belang van jullie kind.
  In overleg met ouders wordt na 5 sessies besloten om de begeleiding voort te zetten of af te sluiten. 
  Het kind is de cliënt. De Integratieve Kindertherapeut werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind.
  De Kindertherapeut houdt zich aan de beroepseed en -code en de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
  De ouders zijn niet aanwezig tijdens de sessies, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de Integratieve Kindertherapeut.
  Tijdens oudergesprekken bespreekt de Kindertherapeut het verloop van de begeleiding.
  Inhoudelijke informatie vanuit de sessies wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind.
  Ouders en kind stemmen in met dat de sessie gefilmd wordt voor gebruik ten behoeve van eigen ontwikkeling.
  Ouders weten dat de opnames na gebruik direct door mij worden gewist.

 • Informatie-uitwisseling met derden 
  Alles wat mij in verband met mijn werkzaamheden bekend gemaakt wordt, wordt vertrouwelijk behandeld.
  Aan derden, inclusief zorgverzekeraars en doorverwijzende instanties of personen wordt géén informatie verstrekt tenzij hierover vooraf expliciet met u mondeling of schriftelijk is gecommuniceerd.
  In uitzonderlijke situaties, in het belang van (de veiligheid van) uw kind kan wel zonder uw toestemming contact opgenomen worden met bevoegde instanties. 

 • Verslaglegging
  De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens oudergesprekken. 

Door het tekenen van deze behandelovereenkomst geven beide ouders toestemming om hun kind te begeleiden middels Kindertherapie & Counseling bij Praktijk Tuathi.